čtvrtek, 08 duben 2021 10:56

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (pro předškoláky), pro děti speciální třídy (logopedické třídy) a pro děti rodičů pracujících ve složkách IZS a dalších určených profesí od 12. 4. 2021 za daných hygienických opatření.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nám pomohli zvládnout hygienické podmínky k zajištění provozu.

Děkujeme

Podmínky provozu MŠ

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).
 • Děti nemají povinnost nosit roušky.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy i zahrady MŠ zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Při vstupu do budovy mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • V prostorách MŠ se dodržují rozestupy 2 m.
 • V šatnách je vždy jen jedno dítě se zákonným zástupcem.
 • Dítě musí mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Rodiče pracující ve složkách IZS a dalších určených profesí doloží potvrzení o zaměstnání.

Testování dítěte před vstupem do třídy MŠ:

Přivádějte, prosím, své dítě do MŠ ve dnech testování dříve.

 • Testování dětí bude probíhat vždy první den nástupu dítěte do MŠ a následně po třech dnech (pondělí a čtvrtek).
 • K testování budou použity antigenní testy Singclean.
 • Zákonný zástupce si vyzvedne test u paní učitelky.
 • Zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit, bude asistovat při provedení testu svému dítěti podle instrukcí, které budou na testovacích místech.
 • Dítě předává zákonný zástupce paní učitelce s negativním výsledkem testu přes umývárnu, kde si dítě důkladně umyje ruce (20 až 30 sekund) před vstupem do třídy.
 • Dítě s pozitivním výsledkem testu okamžitě opouští MŠ a zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře.
 • Netestuje se dítě, které doloží, že:
 • prodělalo COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PSR testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb ne starší než 48 hod.
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

Provoz tříd od 12. 4. 2021

I

MODRÁ POMNĚNKA

6:00 – 16:00

II     

ŽLUTÁ PAMPELIŠKA

6:00 – 16:00

III

RŮŽOVÁ RŮŽIČKA

7:30 – 15:30

IV

ČERVENÝ VLČÍ MÁK

6:00 – 16:00

V

ZELENÝ ČTYŘLÍSTEK

6:00 – 16:00

VI    

ORANŽOVÝ TULIPÁN

7:00 – 16:00

VII

BÍLÁ KOPRETINA

6:00 – 16:00

Děti budou celý den pouze ve své třídě podle provozu tříd.

Pokud budou rodiče ze třídy Růžová růžička a Oranžový tulipán potřebovat přivést a odvést dítě v jiném čase, bude muset dítě docházet do třídy s provozem 6:00 - 16:00.

 

Od 12. 4. 2021 budeme vařit i pro cizí strávníky.

pátek, 26 březen 2021 13:26

Vážení rodiče,

 

informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Hodonínem naleznete v odkazu níže:

 

https://www.hodonin.eu/zapis-do-1-trid-zakladnich-skol-zrizovanych-mestem-hodoninem/d-1105620/p1=84182

pátek, 19 březen 2021 13:34

Vážení rodiče,

 

Z důvodu uzavření mateřské školy je výše školného za měsíc březen stanovena na 0 Kč.

Výše školného za měsíc duben bude stanovena po otevření mateřské školy.

pondělí, 01 březen 2021 12:25

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Žádosti:

 • Lze stáhnout z webových stránek MŠ www.mspestrokvitek.cz (složka DOKUMENTY)
 • Osobně vyzvednout v MŠ od 26. 4. 2021 na budově Družstevní čtvrť i na budově Žižkova

Vyplnění žádosti:

 • Čitelně, nejlépe strojově
 • Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2021
 • K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu
 • U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení
 • Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte

Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

K žádosti je k dispozici na webových stránkách ve složce DOKUMENTY tiskopis Formulář k zápisu, do kterého je možné uvést požadavky – budova, třída apod.

Podání žádosti:

1. Bez osobní účasti od 2. 5. do 16. 5. 2021:

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení, popř. formulář s požadavky) je možné doručit:

a) do datové schránky školy - 4tqkrfi

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

c) poštou - na adresu školy

2. Osobně 11. 5. – 12. 5. 2021 od 8:00 – 15:30 hod. na budovu Družstevní čtvrť

Postup při osobním podání žádosti:

 • Žadatel zazvoní na ředitelnu, poté bude vpuštěn do vestibulu
 • Vstupuje se vždy jednotlivě
 • Všechny vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení, popř. formulář s požadavky) žadatel v obálce vhodí do připravené schránky

Rozhodnutí o přijetí:

REGISTRAČNÍ ČÍSLA s dalšími informacemi VÁM BUDOU SDĚLENA PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.mspestrokvitek.cz.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 2. 6. 2021.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.