Vize:

Snažíme se být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, jsme školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům i okolní komunitě. Vytváříme prostředí plné pohody, pocitu bezpečí a jistoty, rozvíjíme osobnost dítěte způsobem přirozeným. Našim cílem je, aby z mateřské školy vycházely děti se schopností a chutí se vzdělávat, schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Podporujeme polytechnické vzdělávání dětí, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.

Vzdělávací cíle a záměry:

 • podpora vzájemných mezilidských vztahů, pohody, bezpečí, respektu a tolerance;
 • nabídka podnětného prostředí dle inteligencí H. Gardnera; 
 • podpora samostatnosti dítěte, řešení problémů; 
 • motivace rodičů a ostatních partnerů ke spolupráci; 
 • vedení dětí ke vztahu k přírodě; 
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu;
 • podpora polytechnického vzdělávání;
 • zařazování nových výukových metod s využitím ICT;
 • rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti;
 • chápání a respektování odlišností a nadání dětí; 
 • poskytování vzdělávání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.