V provozu mateřské školy je celkem 7 tříd. V budově Družstevní čtvrť jsou 4 běžné třídy a 1 speciální třída pro děti s vadami řeči. V budově Žižkova se nacházejí 2 běžné třídy.

Běžné třídy jsou třídami věkově smíšenými. Děti jsou zde přijímány po každoročním zápise. Speciální třída je třídou pro děti s vadami řeči. Podmínkou pro zařazení do této třídy je vyšetření logopedem ze speciálně pedagogického centra. Ve třídě pracuje učitelka a logopedka. V každodenním režimu probíhá individuální i skupinová logopedická intervence. V běžných třídách se vzdělávají i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje s nimi asistent pedagoga.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem PESTRÝ SVĚT. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola v něm vychází z osvědčeného námětu vztahujícího se k reálnému životu dětí a z možnosti zajištění podmínek pro jeho úspěšnou realizaci, z tradic zařízení s cílem zachovávat a zvyšovat zvolený standard mateřské školy.

Program v sobě zahrnuje dva hlavní okruhy, které jsou dětem blízké, které jsou pro ně přirozené a které odpovídají jejich věkovým možnostem. Dva hlavní okruhy jsou závazné pro všechny třídy. Určují širší rámec, ve kterém se všechny třídy z hlediska obsahového pohybují. Každý celek je rozpracován do tzv. podokruhů, ze kterých si třída volí ty, které odpovídají konkrétním potřebám a specifikům dané třídy. Podokruhy jsou dále rozpracovány na témata, která jsou obsahem ročních třídních vzdělávacích programů. Témata nejsou časově vymezena, jejich délka a zařazení do programu je dáno aktuálními potřebami a situací ve třídě. Program školy je zpracován na dobu tří let. Školní vzdělávací program je otevřený, přístupný dodatkům i změnám, které vyplynou z konkrétních zkušeností při jeho realizaci.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A  ROZŠIŘUJÍCÍ ČINNOSTI ŠKOLY:

  • "Se Stevem za angličtinou": seznamování s anglickým jazykem: vede Bc. Pavlína Blatová
  • „Tvořeníčko": výtvarně-pracovní činnosti: vede Eliška Skubýová
  • logopedická prevence: vede Bc. Andrea Čechová, Jitka Hamanová, Barbora Balková
  • "Cvičení pro děti": vede Pavlína Buchtová
  • "Poznáváme svět přírody" - environmentální vzdělávání - v rámci všech tříd
  • plavecký výcvik: pod vedením instruktorů Plavecké školy Hodonín
  • Školička bruslení: pod vedením instruktorů zimního stadionu TEZA Hodonín